Aker Patent & Danışmanlık

Çözüm Ortağınız!

Archive for the tag “Sınai Mülki Haklar”

Yurtdışı Marka Tescili

Yurtdışı marka başvurularınızı direk o ülkelerden bulacağınız vekiller vasıtası ile yapabileceğiniz gibi Madrid protokolu vasıtasıyla çok daha az masraf ile çok fazla ülkede kısa sürede yapılabilmektedir. Aker patent olarak Madrid protokolüne üye olmayan ülkelerde de ortak olarak çalıştığımız marka vekilleri ile direk başvuru yaparak markanızı koruma altına almaktayız.

Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Sistemi, tek bir başvuru ile sisteme taraf toplam 79 ülke ve Avrupa Topluluklarında başvuru yapma imkanı sağlayan bir sistemdir. Sistem Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolünden oluşmaktadır. Türkiye sadece Madrid Protokolüne taraf olduğu için Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla yapılan uluslar arası marka tescil başvurularında Protokole taraf olan ülkeler için tescil talebinde bulunulabilir

Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan uluslar arası başvuruların koruma süresi, başvurunun WIPO’ya 2 ay içerisinde gönderilmesi halinde, başvurunun ulusal ofis (TPE) tarafından alındığı tarihten itibaren başlar. Başvuru ulusal ofis tarafından alındığı tarihten itibaren iki aydan daha sonra gönderilirse koruma süresi başvurunun WIPO tarafından alındığı tarihte başlar.

Uluslar arası başvurulara ilişkin olarak belirlenen ülkeler tarafından herhangi bir tescil belgesi verilmemektedir. Belirlenen 12 veya 18 aylık süreler içerisinde ret kararı bildirilmeyen başvurular bu ülkelerde tescil edilmiş kabul edilir. Ret kararlarının bildirilmesi zorunludur ancak olumlu kararların bildirilmesi zorunlu değildir

 

Yurtdışı Marka Tescil işlemlerinin %50 si DTM tarafından desteklenir

Şirketlerin   yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının;

Yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin bütün zorunlu giderleri (marka-patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri, vb.) ile yurtdışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları desteklenir. Aynı zamanda yurtdışında birimi bulunan ve yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları olarak desteklenir. Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir

Telif Hakkı

Telif Hakkı Nedir?

Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanma hakkının yasalar ile belirli bir kişiye verilmesidir. Yazmış olduğunuz kitaplarınız, bestelediğiniz eserler, resimler, fotoğraflar, filmler veya hazırlamış olduğunuz tezlerin korunması Telif hakları ile sağlanmaktadır. Eser sahibi haklarını T.C. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile koruma altına alır. Telif Hakları Kültür Bakanlığından alınmaktadır.

 

Telif Hakkının Özellikleri 

 • Bir fikir veya hayalin belirli bir efor sarf ederek hayata geçirilmiş hali olması
 • Aşağıda belirtilen gruptan birinin içerisinde yer alması
 • İlim ve edebiyat eserleri
 • Musiki eserleri
 • Güzel sanat eserleri
 • Sinema eserleri
 • İşlenmeler ve derlemeler
 • Alenileşmiş ve yayımlanmış eserler

 

Telif Haklarını Neden Koruma Altına Almalıyız?

 • Bilginin değerinin tüm gelişmiş dünya ülkelerince bilinmekte ve bizim kendi ürünlerimizin korunma altına alınması gerekmektedir.
 • Müzik , sinema  ve edebiyat gibi alanlar , yeni çağda çok büyük sektörler haline gelmişlerdir.
 • Uluslar arası alanda rekabette, ülkemizi bir adım ileriye taşımamızı sağlarlar.

 

Telif Hakkı Tescili Süreci

Fikir ve Sanat Eserlerinin tescil ve kayıt işlemleri ikiye ayrılır:

 1. Zorunlu Kayıt Tescil: Bilgisayar oyunu, müzik ve sinema eserleri, pazara sunulmadan önce kayıt ve tescil yaptırmak zorundadır
 2. İsteğe Bağlı Kayıt Tescil: İlim ve Edebiyat Eserleri, Güzel Sanat Eserleri, Musiki Eserler, Bilgisayar Programı ve Veritabanları isteğe bağlı olarak kayıt ve tescil yaptırılabilir

Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım Nedir? 
Endüstriyel tasarım ürünün bütünü veya parçalarının, görsel olarak algılanabildiği, renk, biçim, şekil, doku, malzeme gibi özellikleridir.

Endüstriyel Tasarımın Özellikleri
– Tasarım, üretilen ürünün kendine has özelliklerini belirtmek amacıyla kullanılır
– Diğer ürünlerden ayırt edici bir özelliğe sahiptir
– Ürün tasarımıyla, firmayı ve markayı temsil eder
– Tasarım ürüne yenilik ve farklı bir bakış açısı getirir

Endüstriyel Tasarımı Tescili Neden Alınmalı?
– Müşterinin beklentilerinin ötesine geçmek ve rekabet ortamı içerisinde, ürünün tasarımını ön plana çıkararak avantaj sağlanır.
– Yapılan araştırmalar sonucunda ürün, kalite ve fiyat gibi unsurların dışında, ürün görüntüsü ve tasarımının da etkili olduğu belirlenmiştir. Aynı kalitede olan iki ürün arasında, tasarımı daha farklı olan ürünün tercih sebebi olduğu gözlenmektedir.
– Tasarımda yenilik etkin bir pazarlama yöntemidir.
– Tasarımların, başka kişilerce, tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın ticarileştirilmesinin engellenmesiyle, ekonomik ve sosyal anlamda firmanın geri dönüşlerinde büyük bir rol oynamaktadır.

Tasarım Tescil Süreci 
Ülkemizde endüstriyel tasarımların tescil süreci özet olarak şekli inceleme, endüstriyel tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır.
Endüstriyel Tasarım Sicile Kayıt ve Yayımlama: Endüstriyel tasarım tescil başvuruları Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilmesi ve ilgili ilk Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlanmasıdır.
Tescile İtiraz: Yayınlanan tasarımlara, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle ya da hak sahipliğine dayanarak ilân tarihinden itibaren altı ay içinde Enstitü nezdinde itiraz edilmesidir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olup olmadığı sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir.
Belgelendirme: 6 aylık yasal itiraz süresi içerisinde endüstriyel tasarım tesciline ilişkin itirazda bulunulmaması ya da yapılan itirazların reddedilmesi tasarım tescil belgesinin hazırlanmasıdır.
Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar belge verilerek korunur. Bileşik bir ürünün bir parçası ile ilgili tasarımın kendi yeni ise ve ayırt edici bir niteliğe sahipse ayrıca korumadan yararlanır.
Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir. Kamuya sunma, sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar.

Patent ve Faydalı Model Arasındanki Farklar

 1. Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
 2. Koruma süreleri farklıdır,
 3. Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir

Buluşun Faydalı Model Alınarak Korunabilmesi İçin Gerekli Kriterler:

Yenilik: Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.

Sanayiye uygulanabilirlik: Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

Faydalı Model Belgesi

Faydalı model, kimyasal maddeler ve usulleri hariç, patentle benzerlik göstererek yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterini sağlayan bütün ürünler için verilebilecek olan 10 yıl süre ile buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkını sağlayan bir belgedir.

Faydalı Model Özellikleri

Faydalı model alındığında 10 yıl ürününüzü üretme, pazarlama ve sanayiye uygulama hakkına sahip olursunuz. Faydalı modelde tekniğin bilinen durumu kriteri aşılması beklemez. Araştırma ve inceleme durumlarının olmaması sebebiyle, daha az maliyetle koruma elde edilebilir.

Patent & Faydalı Model Tescili Neden Yapılmalıdır? 

Buluşunun  üretimini gerçekleştirdikten sonra pazara sunulması aşamasında , buluş sahibi dışındaki kişilerin ürünü taklit edip , üretme ve satma gibi durumları  paten / faydalı model belgesi ile engellenmiş olur

Patent / Faydalı modelin hukuki tüm hakları buluş sahibinde olur

Patent sistemi, ürünün topluma, pazara tanıtılmasını sağlar

Patent / Faydalı model alınması teknik araştırma ve geliştirmeler konusunda buluşların topluma kazandırılmasında ve teknik bilgiyi yaygınlaştırmada önemli bir unsurdur.

Gelişmiş bir çok ülke patent sistemini kullanmaktadır.

Patent & Faydalı Model Tescil Süreci

Patent başvurusunda Türk Patent Enstitüsü dosya girişini tamamladığı andan itibaren buluşunuz koruma altına alınmış olur

Başvuru yapıldıktan itibaren 15 ay içerisinde patent başvurusu incelemeye alınır

TPE veya Yurtdışı ofisleri, patent başvurusu içerisindeki yenilik, tekniğin bilinen durumu arasındaki farklar, sanayiye uygulanabilirlik durumunu inceler

Rapor olumlu olduğu takdirde başvuru süreci devam eder, uluslar arası araştırma raporu verildiğinde patentin itiraz edilme ihtimali azalır

İlk aşama kabul edildikten sonra patentin korunma sürecine bağlı olarak incelemeli veya incelemesiz patent olup olmayacağına karar verilir.  İncelemeli patent 20 yıl incelemesiz patent 7 yıl korunur

Başvuru tarihinde 18 ay sonra TPE Resmi patent Bültenini buluş yayınlanır

Yayın tarihinden itibaren 6 aylık bir süre içerisinde itiraz gelmemesi halinde tescil edilmesine karar verilir

Faydalı model başvurusu yapıldığında başvurudan itibaren 1,5-2 ay içerisinde kayıt evrakı gelir.

Faydalı model incelemesi yapıldıktan sonra başvurudan itibaren 4 ay sonra TPE Resmi Patent Bülteninde 3 ay süreyle yayınlanır

3 ay süre içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği sürece Faydalı Modelin Tesciline karar verilir

Faydalı model başvurunda araştırma veya inceleme yoktur.

Patent veya Faydalı Model başvurusu yaptığınızda belirtilen tarihte TPE yıllık ücret ödenir. Vade tarihi başvuru yapılan tarihtir

Yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde, ek ücretin ilavesiyle 6 ay içinde gecikmeli olarak ödenir

Yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakkı sona erer.

Patent

Patent Nedir? 

Patent, icat edilen bir buluşun, satışı, pazarlanması, çoğaltılması ve üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren belgeye verilen isimdir.

Patentin Özellikleri

 • Patentli bir buluş sahibinin mülkiyet hakkıdır
 • Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği sağlar
 • Patentler incelemeli ve incelemesiz olarak ikiye ayrılır
 • Patent hakkı incelemesiz 7 yıl incelemeli 20 yıl olarak teknolojiyi üretme, satma ve pazarlama hakkı verir

Bir Buluşun Patent İle Korunabilmesi İçin Taşıması Gereken Nitelikler

 1. Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dail olmayan buluş yenidir. Tekniğin bilinen durumu; patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.
 2. Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması: Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu geliştirilmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.
 3. Sanayiye Uygulanabilir Olma: Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

Patent Verilemeyecek Konular

 1.  Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotlar.
 2. Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar.
 3. Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları.
 4. Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usüller
 5. İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usülleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usülleri

Patent İle Korunamayacak Buluşlar

 1.  Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
 2. Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usülleri.

Marka Tescili Aşamaları ve Süreleri

Markaya herhangi bir itiraz olmaması durumunda tescil işlemleri ortalama 10-13 ay içinde tamamlanmaktadır.
A-) Araştırma ve inceleme süresi
T.P.E tarafından mutlak nedenler yönünden araştırma ve inceleme süresi ortalama 4-6 ay kadardır. Söz konusu müracaat ile ilgili herhangi bir mani durum yoksa ve inceleme müspet sonuçlanırsa marka, resmi marka bülteninde ilan edilir.
B-) Resmi marka bülteninde ilan süresi
Marka bülteninde kanuni ilan süresi 3 aydır. Diğer marka sahiplerinin bilgilenmesi benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması ilan süresi içinde yapılır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilir.
C-) Tescil aşaması
Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde ve T.P.E.’nin verdiği kanuni süreler içerisinde eksik evraklar ve harç noksanları tamamlanır. Ortalama 2-4 ay içinde “Marka Tescil Belgesi’’ alınır

Gerekli Evraklar

-Marka adı veya logo örneği
-İmza sirküleri (Tüzelkişi ise) (Fotokopisi)
-Vekaletname (yabancılık varsa Türk Konsolosuna onaylatılmış olması gerekir.)

Yurtdışı Marka Tescili

Yurtdışı Marka Tescili

– Marka başvurusu, başvurulan tarihten itibaren 6 ay içerisinde yurt dışı tescil işlemlerini yaptığı takdirde, başvurusu uluslar arası olarak kabul edilir. Bu durum rüçhan hakkı olarak geçer.

– Yurt dışı marka tescillerinde Madrid Protokolü ile marka başvurusu yapıldığında, tek bir başvuru ile Avrupa Topluluklarının içinde yer aldığı toplam 79 ülke ‘de marka tescil başvurusu yapılmış kabul edilir. Türkiye sadece Madrid Protokolüne taraf olduğu için Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla yapılan uluslar arası marka tescil başvurularında Protokole taraf olan ülkeler için tescil talebinde bulunulabilir.

– Madrid Protokolüyle tek dilden başvuru yapılabilir.

– Markanın tescil olduğu ülkelerde bir defaya mahsus işlem ve ücret geçerlidir.

– Tescilden sonraki zamanlarda protokole dahil olan diğer ülkelerde müracaat yapılabilmektedir.

– Madrid protokolü daha düşük maliyetli ve ulusal sistemlere göre daha hızlıdır

Madrid Protokolüyle Nasıl Uluslar Arası Başvuru Yapılır?

– TPE aracılığıyla Madrid Protokolü çerçevesinde uluslar arası başvuru yapabilmek için öncelikle Türkiye’de tescilli ya da başvurusu yapılmış bir markanızın bulunması gereklidir.

– Başvuru sahibi tescilinde yer alan markanın aynısını kullanmak zorundadır

– Uluslar arası tescil başvuruları TPE tarafından incelendikten sonra WIPO ‘ ya gönderilmektedir (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı)

– Marka WIPO tarafından incelendikten sonra, başvuru sahibine, marka tescilini içeren bir sertifika gönderir

– Uluslar arası başvurularda ülkeler, başvuruyu kendi içlerinde incelemektedirler. Her ülke başvuruyu reddetme hakkına sahiptir.  Ret kararı WIPO’nun ülkelere başvuruyu bildirmesinden itibaren 12 -18 ay süre içerisinde ülke ret kararının bildirebilir.

– Bir ülkenin ret kararı vermesi diğer ülkelerde bağlayıcı bir durum değildir.

– 12-18 aylık süre içerisinde ülkeden ret kararı çıkmadığı takdirde başvurusu yapılan marka kabul edilmiş sayılır

– Bu takiplerin hepsi firmamız tarafından yürütülmekte ve müşterilerimize bildirimi yapılmaktadır.


Marka Tescil Süreci

Marka Tescili

Marka tescili ortalama 8-12 ay arasında sürmektedir. Marka araştırılması yapılarak, markanın tescile, uygun olup olmadığına karar verildikten sonra başvuru işlemleri başlatılır. Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapıldığı andan itibaren markanız koruma altına alınır. Eksiksiz alınan marka başvuruları, markanın reddedilmesi için herhangi bir neden bulunmaması halinde üç aylık sürede Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır. Yayın süresince herhangi bir itiraz gelmemesi halinde, noksan evrak varsa talep edilir TPE‘ ye Marka Tescil Harcı verilir. Marka Tescil Belgesi düzenlenerek başvuru sahibine gönderilir

BÜTÜN MARKA TAKİP VE İTİRAZ SÜREÇLERİ VEKİL FİRMA OLARAK TARAFIMDAN TAKİP EDİLMEKTE VE MARKANIZ KORUMA ALTINA ALINMAKTADIR.

Marka ile Neler Yapılabilir ?

 • Markanız tescil edildikten sonra 10 yıl boyunca koruma altına alınır ,
 • 10 yılda bir koruma işlemlerini yenilemek gerekir
 • Markanızı dilediğiniz takdirde satabilirsiniz
 • Markanızı teminat göstererek banka işlemlerinde kullanabilirsiniz
 • Markanızı kiraya verebilirsiniz

Markanın İzlenmesi

Marka tescili yapıldıktan sonra, tescilli markanın sahibi dışında bir başkası tarafından kullanılması riskine karşın, firma vekillerimiz tarafından markanız sürekli takip altına alınır. Bültende yayınlanan benzer markalar firmamız tarafından size haber verilecek ve gerekli itiraz işlemleri yapılarak markanız korunacaktır. Firma vekillerimiz benzer markaları tespit edip tescilli marka sahibinin onayı ile itiraz işlemlerine başlar ve benzer marka tescili önlenmeye çalışılır.

Slogan

Sloganlar da Marka Tescili adı altında korunabilirler. Slogan tüketici grubuna slogan aracılığıyla tanıtım yaptığında dolayı, firmanın sloganı çok önemlidir. Adidas Markasının ‘ İmposible is nothing ‘ yani İmkânsızlık hiçbir şeydir sloganı örnek olarak verilebilir.

Neden Marka Tescili?

Marka Nedir ? 

İşletmenizin mal ve hizmetlerini, farklı veya aynı sektördeki başka bir işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan, şekil, sözcük, sayı, biçim veya harflerin oluşturduğu her türlü sembol ve işarete MARKA denilmektedir.

İyi bir marka şu özellikleri taşımalıdır:

 1. Dikkat çekici olmalı
 2. Mal ve hizmetlerle bağlantılı olmalı
 3. Diğer markalardan ayırt edici özelliği bulunmalı
 4. Akılda kalıcı olmalı ve tüketici grubuna hitap edecek tasarıma sahip olmalı
 5. Başkalarının kopyalayıp, kullanılmaması için MUTLAKA TESCİLLİ OLMALI!

Neden Marka Tescili Yaptırmalıyız?

 • Marka, doğrudan bir pazarlama yönetimidir
 • Piyasa koşulları içerisinde mal ve hizmetleriniz için rekabet avantajı elde etmenizi sağlar
 • Firmanızın misyon ve vizyonuna güvenilirlik kazandırır
 • Haksız rekabeti önler
 • Globalleşen dünyada kurumsallaşmada etiketinizdir
 • Marka Tescili Dünyadaki kurumsal firmaların Marka Yönetimi adı altında stratejik yaklaştığı yapının ilk basamağıdır

Post Navigation