Aker Patent & Danışmanlık

Çözüm Ortağınız!

Archive for the tag “Kırsal Kalkınma”

Kırsal Kalkınma Destekleri

Desteklerin Kapsamı

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ nın 2010-2014 Stratejik Planı çerçevesinde;

 • Tarım üreticilerine
 • Kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı projelere
 • Kırsal alanda ekonomik ve soysal gelişmeyi sağlamak için; gerçek ve tüzel kişilere, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve pazarlanmasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile bu kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla hibe desteği vermesini amaçlayan kırsal kalkınma programıdır. Firmaların yapacağı yatırımın toplam tutarının % 50’ si hibe olarak verilmektedir.

Programın Amacı ve Gerekçesi

Kırsal alanda,

 • Gelir ve sosyal standartları geliştirmek,
 • Altyapıyı iyileştirmek,
 • Tarım-Sanayi entegrasyonu sağlamak,
 • Gıda güvenliğini güçlendirmek,
 • Tarımsal ürünlerin pazarlama ömrünün uzatılması,
 • Alternatif gelir kaynakları yaratmak,
 • Mevcut kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğini artırmak,
 • Katma değer sağlayacak altyapı tesis etmek,
 • Girişimcilik kapasitesi yaratmak,
 • Uluslararası kaynakların (özellikle AB)  kullanımı için kapasite oluşturmaktır.

Projeler hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra bir senede tamamlanmak zorundadır

Desteklenecek Proje Giderleri

Yalnız yatırım süresi içinde ve projenin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan;

 • İnşaat işleri
 • Mal (makine, malzeme ve ekipman) alımı
 • Proje yönetim giderleri karşılanacaktır.
 • İnşaat ve makine giderleri proje kapsamında yer alır. Fakat hibe programı ne sadece inşaat nede sadece makine  giderlerini karşılar. Aynı zamanda makine alımı da yapılmalıdır.

Post Navigation