Aker Patent & Danışmanlık

Çözüm Ortağınız!

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi Sermaye sahiplerini yatırıma yönlendirmek suretiyle, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya doğrudan kredi verildiği  anlamına gelmez.

Yatırım teşvik belgesi yatırımlarınızda KDV ve Gümrük istisnası sağlar. Aynı zamanda finansman konusunda kredi kullanmaya karar verirseniz Aker patent Kobi Danışmanlarının sizleri yönlendirmesi ile uygun koşullarda kredi kullanabilirsiniz. Zaten Yatırım Teşvik Belgesine sahip firmalar yatırım teşvik belgesinin sağlamış olduğu döviz indirimi kullanarak hem ucuz hem de uzun vadeli kredi kullanabilecektir.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Yapılacak yatırımın Teşvik Belgesine bağlanabilmesi için toplam sabit yatırım tutarının;

 • KOBİ’lerin yatırımlarında asgari 200 bin Türk Lirası, azami 2 milyon Türk Lirası,  Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde asgari 200 bin Türk Lirası,
 • Diğer yatırımlarda asgari 1 milyon Türk Lirası olmak kaydıyla yatırım yapacak ve yatırım konusu Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi uygun olacak gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları % 50’yi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri müracaat edebilir.
 • Kurulacak şirketler adına ve tamamlanmış yatırımlara ilişkin olarak teşvik belgesi düzenlenmez.

Yatırım Teşvik Belgesi’nin Sağladığı Faydalar

Yatırımlara devletçe sağlanabilecek destek unsurları şunlardır; Destek unsurlarından yararlanabilmek için, yatırıma başlamadan önce teşvik belgesi talebinde bulunulması esastır.

1. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi

2. SSK Primi İşveren Hissesinin Hazine tarafından karşılanması

3. Faiz Desteği: TL üzerinde yatırım kredisinde puan üzerinden %5 döviz üzerinden %2 devlet indirim uygulamaktadır. Sadece Halkbankası ve Vakıfbank da 2 sene anapara ödemesi olmadan 7 senelik düşük faizili kredi imkanı sunmaktadır.

4. Yatırım Yeri Tahsisi

5. KDV İstisnası: Teşvik Belgesini haiz yatırımcılara; teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve teslimleri Katma Değer Vergisinden istisnadır.

6. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat (hammadde, aramalı ve işletme malzemeleri hariç) ithalatı yürürlükteki ithalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden muaftır. Teşvik belgesine istinaden düzenlenen ithal global listelerde yer alan makinelerin ithalatında %100 gümrük muafiyeti uygulanır.

Reklam

Kalite Belgeleri

Kalite Belgesi

Açıklama

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Ürün ya da hizmetin sürekli kaliteli olmasını güvence altına alabilmek için uygulama sistemin adıdır

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararı en aza indiren, hammadde, enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir çevre yönetim sistemidir.

ISO 22000 HACCP GIDA GÜVENLİĞİ

Gıda zincirindeki potansiyel tehlikelerin analizi yapıldıktan sonra kritik kontrol noktalarının belirtilmesi ve izlenmesi, gözden geçirilmesi, iyileştirmesini içermektedir.

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Gerek üretim gerekse hizmet sektörlerinde yapılan işi, çalışanlar açısından güvenli ve sağlıklı hale getirmenin kanuni zorunluluğu va

ISO / TS 16949

Otomotiv sektöründeki üretici ana kuruluşların ve bu kuruluşlara yedek parça üreten yan kuruluşların kalite sistemlerinin ortak bir anlayış içinde güvence altına alınmasını ve bu anlayışın süreklilik kazanmasını amaçlayan sistematik bir yaklaşımdır.

CE MARKALAMA

1995 yılından itibaren, çoğunluğu zorunlu olmamakla beraber AB’ye ithal edilecek ürünlerde AB normlarına uygunluk ifadesi olan CE işareti aranmaya başlanmıştır. Bu işaret ürünün direktiflerce belirlenen şartlara uygun olarak üretildiği ve pazara sürüldüğü belirtilir.

CE Belgesi

Avrupa ülkeleri son 20 yıllık süreçte ekonomik topluluk projesinin ardından sınırların kalkması, ürünlerin ve insanların serbest dolaşımı gibi açılımları içinde barındıran “Avrupa Birliği” projesini hayata geçirmişlerdir. Ürünlerin serbest dolaşımı ise teknik mevzuatın tüm üye ülkeler için aynı olması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bunun en önemli sebebi ürünlere ait temel emniyet ve sağlık koşullarının ortak bir seviyeye çekerek, ülkeler arası rekabet ve emniyeti şartlarını eşit kılmaktır. İşte bu yüzden CE işaretlemesine yönelik yayınlanan direktifler; tüm üye ülkelerde ve müzakere sürecindeki ülkelerde yasa olarak kabul edilerek ürünlerin serbest dolaşımını kolaylaştıracak, farklılıkları ortadan kaldıracak bir yol bulunmuştur. CE işareti bu anlamda vize, pasaport veya ehliyet gibi algılanabilir.

Ancak temelde CE, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde geliştirilen ve ürünün asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir uygunluk işaretidir. Sadece ürünün temel gerekler olarak tanımlanan ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığı ve çevre ile tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösterir.

Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu dolayısıyla 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamındaki Yeni Yaklaşım Direktifleri’ne konu olan ürünlerin Avrupa Birliği üyesi veya müzakere sürecindeki ülkelerden herhangi birine girişi için üzerinde CE işareti taşıması zorunludur. Aynı zamanda iç pazara sunulan ürünlerin de CE taşıması zorunludur.

Türkiye AB uyum yasaları çerçevesinde son yıllarda CE işaretine ilişkin direktifleri yürürlüğe koymuş, hem iç pazar hem de ihracata yönelik üretilen ürünlerde CE işareti aranmasını zorunlu kılmıştır. CE işareti, ilgili direktifler doğrultusunda yasal olarak bağlayıcı niteliktedir.

CE işareti, Yeni Yaklaşım Direktifleri’ne konu olan ürünlerin AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için pasaport işlevi görmektedir. Dünyadaki en büyük ekonomik ve siyasi güç olma yolundaki Avrupa Birliği, üye ülkeler itibarıyla teknik standartlar arasında da bir teknik uyum sağlamak amacıyla çeşitli sistemler oluşturmuştur. Bu sistemlerin en önemli amacıysa, aynı teknik standartlarda üretim yapılmasını sağlamaktır. CE üretici tarafından iliştirilen bir işaret olup, kalite markası veya garanti belgesi değildir. Sadece ürünün güvenliği ve direktiflere uygunluğunu gösteren bir işarettir.

CE Süreci:

1. Aşama

 • Ürünün teknik özelliklerinin tanımlanması;
 • Ürünün hangi direktifler kapsamında olduğunun belirlenmesi;
 • Ürüne özel standartların araştırılması;
 • Uygulanacak direktiflerin ve harmonize standartların belirlenmesi;
 • Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerinin incelenmesi (Bazı direktifler CE işareti sürecinde kalite sistemi bulunmasını öngörmektedir)

2. Aşama

 • Teknik Dokümantasyon / Teknik Dosyanın hazırlanması;
 • Risk Analizinin yapılması;
 • Normlara uygun kullanım kılavuzu hazırlanması;
 • Ürünün test,analiz ve teknik kontrollerinin yapılması; (Bu kontroller firma içindeki imkanlarla ya da gerekli durumlarda Onaylı Kuruluşlar veya test laboratuarları tarafından yapılabilir.)
 • Uygunluk Beyanı’nın yayınlanması;
 • Gerekli durumlarda Onaylı Kuruluş veya test kuruluşundan sertifika ve/veya test raporu alınması;

3. Aşama

CE işaretinin ilgili direktife uygun olarak ürüne iliştirilmesi

4. Aşama

Ürüne ait Teknik Dosya’nın ürünle ilgili direktifte belirtilen süreyle saklanması ve gerektiğinde yetkili makamlara/ piyasa gözetimi yapan yetkili kurumlara sunulabilecek şekilde arşivlenmesi.

Onaylı Kuruluş (Notified Body):

Avrupa Birliği mevzuatı, CE İşareti taşıması gereken ürünlerden yüksek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya arz edilmeden önce konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır. Bu ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapmak üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından seçilerek AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan kuruluşlar onaylanmış kuruluş (bazı direktiflerde farklı terimler kullanılabilse de genel olarak “notified body” ifadesi kullanılmaktadır.) statüsünü almaktadır. Üye ülkelerce belirlenen onaylanmış kuruluşlar Avrupa Komisyonu’na bildirilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır.

AB resmi gazetesinde yakın gelecekte ulusal Onaylı Kuruluşların da yer alması beklenmektedir. AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanan onaylı kuruluşun 4 haneli bir kayıt numarası bulunur, bu numaraya sahip onaylı kuruluş yetkiyi hangi yönetmeliklerde ve hangi kapsamda almışlarsa, hizmet kapsamlarını bu kapsama göre sınırlandırmak durumundadırlar. Örneğin, sadece Makine Direktifi’nde yetkilenmiş ve kayıt numarası almış bir onaylı kuruluş bu yetkiye dayanarak Tıbbi Cihaz Direktifi’ne uygun belgelendirme yapamaz. Ancak bu onaylı kuruluş bu direktifte de kayıt numarası almış ve listede yayınlanmış ise bu belgelendirmeyi gerçekleştirebilir.

Kalite Danışmanlığı – ISO

ISO Nedir?

1947 yılında kurulmuş olan ISO (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu) 150’ e yakın ülkenin ulusal standart hazırlama kuruluşlarını bünyesinde toplayan sivil bir federasyondur.

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001 ise, ISO tarafından üretim ve hizmet sektörüne kalite güvencesi getirebilmek amacıyla hazırlanıp yürürlüğe konulmuş yönetim standartları serisidir.

ISO 9001 standardı ürün ya da hizmete verilen bir standart olmayıp işletmenin müşteriye belirli kriterlere uygun bir şekilde hizmet ya da ürün verebilmesi için gerekli yönetim adımlarını ve asgari koşulları tanımlar.

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim , pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standardları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standardlar haline gelmiştir. TS-EN-ISO 9000 Kalite Standardları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

 ISO 9001 STANDARDLARININ GELİŞİMİ

 • 1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde kullanıldı)
 • 1968’de AQAP Standardları(NATO üyesi ülkelerde yayınlandı)
 • 1979’da BS 5750(İngiltere’de kabul edildi)
 • 1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından ilk olarak yayınlandı)
 • 1988’de EN 29000 standardları(CEN tarafından yayınlandı)
 • 1988’de TS 6000 (TSE’ de Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlandı)
 • 1991’de TS-EN-ISO 9000 ( TSE’ de yayınlandı)
 • 1994’de ISO revize etti.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994 şeklinde yayınlandı)
 • 1996’da EN 29000 serisi (EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.)
 • 2000’de ISO revize etti ve (9001:2000 olarak yayımlandı. Şu an geçerli olan revizyondur.)

NEDEN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ?

Günümüzde müşterilerin kaliteye yönelik beklentileri, çeşitlilik ve yoğunluk açısından canlı ve hareketli özellikler içermektedir. Bu beklentileri karşılamayı amaçlayan kuruluşların, yüksek ekonomik performansa ulaşabilmesi ve bunu artırarak sürdürmesi gerekir. Bunu başarmanın yolu da, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesinde sürekli yenilenmeyi, gelişmeyi gerçekleştirmekten geçer.

Kalite, ürünlerin ve hizmetlerin niceliğinde ve niteliğinde çeşitliliği, farklılığı, yeniliği içeren sürekli bir arayış olduğundan, ürünlere ve hizmetlere ilişkin şartnameler ve standartlar tek başına yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, ürün ve hizmetlerin kalitesine ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak, Kalite Yönetim Sistemi’nin standartları ve kuralları geliştirilip, devreye sokulmuştur. Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al çevrimi kaliteyi iyileştirmek, müşteri memnuniyetini sürekli kılmak ve rekabette öncü olmanın kilit yöntemlerindendir.

Planlama aşamasında kaliteyi tanımlamak, tasarım aşamasında kaliteyi tasarlamak, üretimin her aşamasında kaliteyi güvence altına almak, kullanım aşamalarında kaliteyi güvence altına almak; Tüm bunları yaparken müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişmeyi prensip olarak belirlemek kalite yönetim sisteminin birinci felsefesidir.

ISO 9001 Firmalara neler sağlar?

ISO 9001,

 • Firmalar arasında kalitenin ortak dilidir,
 • Kurumsallaşmak isteyen firmalar için bir basamaktır.
 • Organizasyon yapısını düzenleyerek çalışan memnuniyetini ve güvenini artırır.
 • Satış ve pazarlama aracıdır.
 • İşleri sistematik hale getirerek hızlı ve verimli çalışmayı sağlar.
 • Ürün ve hizmet maliyetlerini düşürerek karlılığı artırır.
 • Müşterilerle olan ilişkileri düzenleyerek müşteri tatminini artırır.
 • Rekabet Üstünlüğü sağlar.
 • Gelişen firma imajı sağlar.
 • Gerçekçi hedeflerin düzgün kontrolüyle ürün ve proseslerde sürekli gelişme sağlar.

ISO 9000 Danışmanlık ve Belgelendirme Süreci Nasıldır?

 • Firmayla sözleşmenin imzalanmasının ardından,
 • Firmanın mevcut çalışma sisteminin analiz edilmesi,
 • Proje planının hazırlanması ve firmaya sunulması
 • ISO 9001 açılış eğitiminin verilmesi ve yönetim temsilcisinin atanması
 • ISO 9001 temel eğitimin verilmesi,
 • Organizasyon yapısının belirlenmesi, görev tanımlarının hazırlanması,
 • Kalite politikası ve hedeflerinin belirlenmesi,
 • Gerekli dokümantasyon ve kayıt sisteminin hazırlanması,
 • İlgili bölümlere dokümantasyon eğitiminin verilmesi,
 • Sistemin uygulanması ve çeşitli parametrelerin izlenmesi,
 • İzlenilen parametrelere göre iyileştirme faaliyetlerinin yapılması,
 • İç denetçi eğitiminin verilmesi,
 • İç denetimin planlanması gerçekleştirilmesi ve sonuçların analiz edilmesi,
 • Belirlenen eksikliklere yönelik olarak düzeltici önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Yönetim gözden geçirme toplantısının yapılması,
 • Belgelendirme kuruluşuna müracaat edilmesi
 • Denetimin gerçekleştirilmesi
 • Varsa denetimde bulunan eksikliklerin giderilmesi,
 • ISO 9000 belgesinin firmaya teslim edilmesi sağlanmaktadır.

Kırsal Kalkınma Destekleri

Desteklerin Kapsamı

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ nın 2010-2014 Stratejik Planı çerçevesinde;

 • Tarım üreticilerine
 • Kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı projelere
 • Kırsal alanda ekonomik ve soysal gelişmeyi sağlamak için; gerçek ve tüzel kişilere, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve pazarlanmasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile bu kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla hibe desteği vermesini amaçlayan kırsal kalkınma programıdır. Firmaların yapacağı yatırımın toplam tutarının % 50’ si hibe olarak verilmektedir.

Programın Amacı ve Gerekçesi

Kırsal alanda,

 • Gelir ve sosyal standartları geliştirmek,
 • Altyapıyı iyileştirmek,
 • Tarım-Sanayi entegrasyonu sağlamak,
 • Gıda güvenliğini güçlendirmek,
 • Tarımsal ürünlerin pazarlama ömrünün uzatılması,
 • Alternatif gelir kaynakları yaratmak,
 • Mevcut kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğini artırmak,
 • Katma değer sağlayacak altyapı tesis etmek,
 • Girişimcilik kapasitesi yaratmak,
 • Uluslararası kaynakların (özellikle AB)  kullanımı için kapasite oluşturmaktır.

Projeler hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra bir senede tamamlanmak zorundadır

Desteklenecek Proje Giderleri

Yalnız yatırım süresi içinde ve projenin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan;

 • İnşaat işleri
 • Mal (makine, malzeme ve ekipman) alımı
 • Proje yönetim giderleri karşılanacaktır.
 • İnşaat ve makine giderleri proje kapsamında yer alır. Fakat hibe programı ne sadece inşaat nede sadece makine  giderlerini karşılar. Aynı zamanda makine alımı da yapılmalıdır.

Kalkınma Ajansları

Kalkınma Ajansları Nedir?

Bölgesel gelişme uygulamalarımız ile bölge planlarımızın etkinliğinin ve başarısının yükseltilmesini; bölgelerin ülkemizin genel büyümesine, gelişmesine, refahına ve istikrarına katkısının artırılmasını; sosyal uyum ve adaletin güçlendirilmesini ve değişen küresel rekabet şartlarına adaptasyonun hızlandırılmasını sağlayacak,

Yüksek nitelikli personeli, esnek kaynak ve istihdam yapısı ile kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak üzere bütün yerel aktörlerin kalkınma çabalarına katılımını teşvik edecek,

Sağlayacağı proje ve faaliyet desteklerinde kişi, kurum ve kuruluşların eş finansmana dayalı ortak proje üretme ve yönetme kültürü ve yeteneğini geliştirecek; sahiplenme ve işbirliği duygusunu güçlendirecek; bölgenin girişimcilik potansiyelini harekete geçirecek ve sürekli olarak yükseltecek,

Yerel potansiyeli, dinamikleri, özgünlükleri, kaynak ve imkanları ortaya çıkararak harekete geçirecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürecek;

Sonuç olarak, hem ulusal, hem de bölgesel-yerel düzeyde başta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel refahının artırılması ve istikrarının pekiştirilmesine olumlu katkılar sağlayacaktır.

Kalkınma ajansları çeşitli dönemlerde, yatırımcılara % 50 oranında hibe desteği sağlamaktadırlar. Türkiye 26 adet NUTS 2 (Avrupa bölgesel gelişmişlik düzeyi sınıflandırması – ikinci düzey) bölgesine ayrılmıştır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Destekleri – Bölüm 2

Turquality/ Türk Markalarının Geliştirilmesine Yönelik Destek

Bu destek, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre karşılanmasını amaçlamaktadır.

I- İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Desteklenmesi: 

a) Birliklerin, iştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri tanıtım, reklam ve pazarlama (görsel ve yazılı tanıtım, show, defile, ülke imaj kampanyası, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık giderleri vb.) faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %80 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Doları,

b) Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerinin, ilgili oldukları üretim alanında yer alan ürünlerinin yurtdışı pazarlarda markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım, show, defile, ülke imaj kampanyası, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, desteklenir.

 II- Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi: 

a) Destek kapsamına alınan markalarının tescili ve korunmasına ilişkin olarak gerçekleştirecekleri giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

b) Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine (görsel ve yazılı tanıtım, show, defile, ülke imaj kampanyası, showroomdaki ürün tanıtımı, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma, stratejik danışmanlık giderleri vb.) ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

c)* Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak açtıkları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere (satış sonrası servis hizmeti vermek üzere açılan birimler dahil) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, demirbaş, hizmet harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

Yurtdışı birimlerden mağaza açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve belediye giderleri ile açtıkları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

ç)* Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların kendilerine ait reyonlarda satıldığı büyük mağazalarda veya gıda ürünleri için marketlerde sadece destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satılması amacıyla kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyon/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

d)* Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları ve/veya açacakları showroomlar ve/veya farklı markaların satıldığı showroomlarda yeralan ürünlerine ilişkin ödeyecekleri dekorasyon, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç ve/veya komisyon harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

e)* Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen, akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, %50 oranında ve  yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

f) Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin dekorasyon harcamaları, mağaza başına %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları,

g)* Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları, desteklenir.

III- TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi  

a) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

b) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen, akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları,

c) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri,

ç) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde gerçekleştirilen reklam, tanıtım, basın-halkla ilişkiler, sponsorluk, web sitesi tasarımı, pazar araştırması, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma, doğrudan pazarlama (direct mailing) gibi alternatif pazarlama faaliyetleri ile çağrı merkezi (call center) hizmeti satın alınmasına yönelik giderleri,

d) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları/açacakları;

1)* Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri,

2)* Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri ile farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,

3) Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon giderleri,

e) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), bilgi-işlem gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri, Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında desteklenir.

IV- TURQUALITY® Programının Desteklenmesi

MADDE 12 – (1) Birliklerin TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda;

a) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak/alınan şirketlerin iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyellerinin belirlenmesi, performanslarının izlenmesi, program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danışmanlık giderleri,

b) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlere yönelik olarak ürün ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, operasyonel mükemmellik, stratejik konumlandırma-planlama, pazar haberdarlığı, pazarlama, markalaşma, perakendecilik, halkla ilişkiler, iletişim, reklam, vb konularda gerçekleştireceği eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri,

c) TURQUALITY® Programının pazara giriş ve iletişim stratejisi kapsamında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği her türlü halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk vb. giderleri,

ç) TURQUALITY® Programın kurumsallaştırılması ve TURQUALITY® Sekretaryasına yönelik giderleri ile eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları,

d) TURQUALITY® Programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları ile bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri,  yıllık en fazla  35 milyon ABD Doları ve %100 oranında desteklenir.

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Destekleri – Bölüm 1

Yurtdışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Bu desteğin amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ile yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlerle ilgili giderlerinin bir kısmının karşılanmasıdır. Bu kapsamda, DTM tarafından karşılanan giderler aşağıdaki tabloda görülmektedir;

İhracata Yönelik Devlet Destekleri

Destek Üst Limiti (Dolar)

Destek Oranı (%)

Yurt Dışı Birim Faaliyetlerinin Desteklenmesi (Kira giderleri en fazla 4 yıl için desteklenir.)

Mağazaların Desteklenmesi

120.000

60

Ofis, Showroom ve Reyonların Desteklenmesi

100.000

60

Depoların Desteklenmesi

100.000

60

Yurt Dışı Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurt dışında birimi bulunan

150.000

60

Yurt dışında birimi bulunmayan, ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescili bulunan

250.000

60

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

50.000

50

Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği

Bu destek, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler ile İşbirliği Kuruluşları ve Organizatör Kuruluşlara verilen pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin destekleri kapsar. Bu kapsamda, pazar araştırması ve pazara giriş çalışmaları için DTM tarafından karşılanan giderler aşağıdaki tabloda görülmektedir;

İhracata Yönelik Devlet Destekleri

Destek Üst Limiti (Dolar)

Destek Oranı (%)

Pazar Araştırma Desteği

Pazar araştırma gezisi (ulaşım, konaklama, oto kiralama)

7.500 (Gezi başına)

70

Pazara Giriş Desteği

Pazara giriş stratejilerinin belirlenmesine yönelik, mali/hukuki raporlama bedelleri ve mali/hukuki danışmanlık giderleri

200.000

Şirketler için %60

İşbirliği kuruluşları için %75

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Bu destek, Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün karşılanmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, çevre maliyetlerinin desteklenmesine ilişkin, DTM tarafından karşılanan giderler aşağıdaki tabloda görülmektedir;

İhracata Yönelik Devlet Destekleri

Destek Üst Limiti (Dolar)

Destek Oranı (%)

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

ISO, CE vb. belgelendirme ve test maliyetleri

25.000 (Beşge ve analiz başına)

50

 Yurtdışı Fuar Katılımının Desteklenmesi

Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50’si katılımcıya ödenmektedir. Destek tutarı;

 • Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarına,
 • Sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarına
 • Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği boş stand kirasının ve  nakliye harcamalarının % 50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere,
 • Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere, desteklenmektedir. Diğer taraftan;
 • Organizatör tarafından yurt dışında fuar için yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar %75 oranında; yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 80.000 ABD Dolarına, sektörel nitelikli milli katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar.
 • Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, proje kapsamında yapılacak harcamalar azami % 75 oranında 80.000 ABD Dolarına kadar, karşılanmaktadır.

Uluslar Arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Bu destek, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri kapsar. Bu kapsamda, uluslar arası rekabetçiliğin geliştirilmesi için DTM tarafından karşılanan giderler aşağıdaki tabloda görülmektedir;

Başvuru Mercii İGEME, İhtiyaç Birlikleri
Yararlanan Firmalar Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar
Destek Süresi Program bazında azami 6 ay
Danışmanlık En fazla 3 yıl
Tasarım En fazla 1 yıl
Destek Oranı Eğitim %90

Danışmanlık %75

Tasarım %100

TÜBİTAK Destekleri

1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından 23 Eylül 2010 tarihine kadar TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmüştür. Yeni düzenlemeyle program sadece TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı % 50 olmakla beraber, ilave desteklerle birlikte en fazla % 60′ tır. Bu program kapsamında destek üst limiti bulunmamaktadır. Destek süresi proje bazında en fazla 36 aydır.

1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı

TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programının Amacı Nedir?

Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve  Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif  katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası  etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

Proje Pazarı Etkinliğine Kimler Başvurabilir?

Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,

 • Sanayi Odası,
 • Ticaret Odası,
 • Ticaret Ve Sanayi Odası,
 • İhracatçı Birliğinden

herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği)  herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

Sağlanan Desteğin Miktarı Nedir?

TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. (2011 yılında her bir etkinlik için toplam destek tutarı en fazla 20.000 (yirmi bin) TL, söz konusu etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda toplam destek tutarı en fazla 25.000 (yirmi beş bin) TL olarak belirlenmiştir.) Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.

Etkinliğe İlişkin Destek Verilen Harcama Kalemleri Nelerdir?

 • Basım ve  kırtasiye giderleri: Etkinlik ile ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderleri (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri, v.b),
 • Posta ve kurye giderleri: Etkinlik ile ilgili yapılan posta ve  kurye giderleri,
 • Ulaşım ve konaklama giderleri: Üniversite ve araştırma kuruluşlarından  etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak  kişilere ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL’ye kadar günlük konaklama giderleri.

1507 – KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir. KOBİ’ ler tarafından yürütülen 400.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin % 75 oranında desteklenmesi amaçlanmıştır.  

1508 – Teknoloji Ve Yenilik Odaklı Girisimleri Destekleme Programı (Teknogirişim)

Ulusal strateji ve eylem planlarında vurgulanan bilgiye dayalı üretimin gerekliliği gerçeğinden hareketle girişimcilik olgusunun teknoloji ve yenilik odaklı firmalara yönelmesini ve lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimli kişilerin bilgi ve araştırmalarını ticari ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilmelerini teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK, Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programını (TEKNOGİRİŞİM) kurgulamış ve uygulamaya almıştır. Program kapsamında, girişimcilerin firmalarını kurmalarının ardından, personel, malzeme, alet/teçhizat/yazılım, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, ofis kira gideri ve ofise ait su, elektrik, ısıtma ve iletişim giderlerinin TÜBİTAK tarafından %75 oranında, en fazla 100.000 TL ve bir yıl süre ile desteklenmesi öngörülmektedir.

KOSGEB – AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ NEDİR?

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
 • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
 • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

PROJE SÜRESİ NE KADARDIR?

 • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,
 • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
 • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

AR-GE İNOVASYON PROGRAMI

 

Destek Üst Limiti

Destek Oranı

Kira Desteği

12.000

%75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

100.000

%75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

%75

Personel Gideri Desteği

100.000

%75

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

%100

 

PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

%75

Eğitim Desteği

5.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

25.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000

 

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Kira Desteği

18.000

%75

Personel Gideri Desteği

100.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği

150.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

Gönderiye Yönelik Gezinme